× خانه شتابدهنده فضای کار اشتراکی پادکست وبلاگ
ورود / عضویت

شرایط استفاده

مقدمه

: با توجه به توافق میان استفاده کننده از فضای در نظر گرفته شده با مشخصات مورد توافق این موافقت نامه بین شرکت هوشمند اول بهشتی که اختصارا «هاب» نامیده می شود از یک سو و از طرف دیگر استفاده کننده/کنندگان؛ منعقد می شود و مجموعه شرایط عمومی و اختصاصی بر آن حاکم می باشد.

الف: مشخصات طرفین:

 • شرکت هوشمند اول بهشتی به شماره ثبت 507975 و شماره شناسه ملي 14006689499 به نمايندگي آقاي محمدرضا سوهانيان به شماره ملي 0383654963 (مديرعامل)، صاحبان امضاي مجاز طبق آخرين روزنامه رسمي به شماره‌ 21016 مورخ 17/02/1396، به نشاني تهران، ميدان دانشجو، دانشگاه شهيد بهشتي،كدپستي 1983969411 و آدرس الکترونیکی hubaccelerator@mcihub.ir
 • جناب آقای / سرکار خانم: _____ به شماره شناسنامه و شماره ملی xxxxxxxxx متولد ---- شماره تماس _____ آدرس الکترونیکی ---- تحت عنوان «استفاده کننده»

ب: شرایط عمومی

 1. استفاده کننده/ کنندگان باید نسبت به رعایت مقررات انضباطی اعلام شده از سوی هاب بوده و در صورت تخلف حسب اعلام ناظر ، از ادامه ی استفاده جلوگیری به عمل خواهد آمد.
 2. استفاده کننده/ کنندگان باید در هربار ورود و خروج نسبت به ارائه مجوز الکترونیکی اقدام نماید.
 3. استفاده کننده/ کنندگان باید در هربار استفاده از اتاق جلسات و اتاق بازی نسبت به ارائه مجوز الکترونیکی اقدام نماید.
 4. استفاده کننده/ کنندگان باید نسبت به حفظ و مراقبت اقلام تحویل شده و سایر اداوات موجود در فضای کار، حداکثر رعایت را نموده و در صورت بروز خسارت نسبت به جبران آن اقدام نماید.
 5. این قرارداد ایجاد هیچ گونه حق اجاره و سایر حقوق مالکانه جهت انتفاع نمی نماید.
 6. استفاده کننده/ کنندگان باید نسبت به اطلاعات کتبی یا شفاهی بدست آمده در فضای کار، رعایت محرمانگی نموده و در صورت نقض محرمانگی مسئول جبران خسارات وارده از حیث نقض محرمانگی خواهد بود.
 7. استفاده کننده/ کنندگان باید شخصا و مباشرتا از فضا استفاده نموده و در صورت نقض این بند از ادامه ی استفاده جلوگیری بعمل خواهد آمد.
 8. «هاب» متعهد است در تمام مدت اعتبار قرارداد نسبت به رزرو و ارائه ی فضای مناسب به استفاده کننده اقدام نماید.
 9. «هاب» تعهدی به واگذاری فضای مشخص نداشته و تا حد امکان تلاش می کند محل مورد نظر استفاده کننده را در اختیار وی قراردهد.
 10. کلیه خسارات وارده بر اقلام «هاب»، از محل سپرده استفاده کننده جبران خواهد شد. تشخیص میزان خسارت با هاب خواهد بود. در تمام مدت استفاده، «هاب» حق نظارت بر استفاده را خواهد داشت.
 11. در صورت نقض تعهدات این قرارداد «هاب» حق فسخ قرارداد و عدم استرداد سپرده را خواهد داشت.
 12. در صورت عدم تمایل به ادامه ی استفاده، استفاده کننده باید مراتب را ظرف مدت 3 روز به هاب اعلام نماید. هاب پس از محاسبه حداکثر ظرف مدت 2 هفته نسبت به استرداد سپرده و سایر وجوه اقدام می نماید. در هر حال هزینه ی ماه فسخ قابل استرداد نیست.
 13. عدم استفاده به صورت 5 روز متوالی، حق واگذاری فضا را به هاب خواهد داد. در این صورت وجوه تودیع شده بعد از تصفیه حساب نهایتا ظرف 2 هفته مسترد خواهد شد. در هر حال هزینه ی ماه جاری قابل استرداد نیست.

ج: شرایط اختصاصی

 1. این قرارداد برای مدت روز کاری از تاریخ تا تاریخ بین طرفین لازم الاجرا خواهد بود. روزهای تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی و ایامی که به موجب اعلام دانشگاه شهید بهشتی امکان ورود به دانشگاه وجود ندارد جزء روزهای قرارداد محسوب نمی شود.
 2. بنا به تقاضای استفاده کننده/کنندگان این قرارداد شامل 1 نفر خواهد بود.
 3. هزینه استفاده برای مدت قرارداد برای 1 نفر مبلغ ---- تومان می‌باشد
 4. محاسبه ی هزینه ها بر اساس روزهای استفاده در هر ماه بوده و که به صورت ماهانه و قبل از استفاده تصفیه خواهد شد.
 5. امکانات قابل استفاده حسب این قرارداد عبارت است از:
  • اینترنت رایگان
  • تعداد 1 میز کاری
  • امکان استفاده از اتاق بازی با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه و با هماهنگی با مسئول ذی ربط در «هاب»
  • امکان استفاده از کافی شاپ با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه
 6. در صورتی که بنا به ضرورت و تشخیص هاب در روز یا روز های مشخص امکان استفاده وجود نداشته باشد این موضوع حداقل ظرف مدت 3 روز قبل از زمان مورد نظر، به استفاده کننده/کنندگان ابلاغ و روزهای عدم استفاده به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.
 7. استفاده کننده مبلغ _____ به عنوان سپرده نزد هاب تودیع می نماید.
 8. سپرده ی فوق الذکر پس از تصفیه حساب و در صورت عدم بدهی استفاده کننده ظرف مدت 2 هفته مسترد خواهد شد.